SiAl BV Consultants & Managers | Sectoren

Conform Europese wetgeving moeten vanaf 31 december 2020 alle zeegaande schepen, groter dan 500GT en Europees gevlagd of varend naar een Europese haven, in het bezig zijn van een certificaat van de inventarisatie van gevaarlijke stoffen (genaamd Inventory of Hazardous Materials, kortweg IHM). Deze regel geldt op dit moment al voor alle schepen van 500GT+ die worden gesloopt, en voor alle nieuwbouw schepen. Gevaarlijke stoffen zijn materialen of stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mensen of die slecht zijn voor het milieu. Deze kan je treffen in bijvoorbeeld pakkingen, koelsystemen, brandbestrijdingssystemen en isolatie. SiAl BV Marine kan u voorzien van een officieel en gecertificeerd inventarisatierapport om volledig aan de Europese wetgeving te voldoen. Daarnaast kunnen wij u voorzien van een plan van aanpak over hoe u met deze materialen aan boord moet omgaan. Kortom: mocht er iets aan IHM gedaan moeten worden, dan regelen wij dat voor u! Een Inventory of Hazardous Materials (IHM) geeft u inzicht in de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen aan boord van een schip. Denk aan asbest, kwik, loodhoudende verven of PCB’s. Met deze kennis op zak, kunt u de veiligheid van de mensen aan boord waarborgen. Bovendien eisen steeds meer havens over de hele wereld een IHM als u het schip daar wilt aanmeren. SGS kan een volledige IHM voor u uitvoeren. In een IHM-rapport staat niet alleen wélke gevaarlijke materialen aanwezig aan boord zijn, maar ook in welke hoeveelheden en wat de eigenschappen van de stoffen zijn. Er wordt bijvoorbeeld getest op de aanwezigheid van asbest, pcb’s, kwik(-verbindingen), cadmium(-verbindingen), radioactieve stoffen en chroom-6. Een IHM bestaat uit verschillende onderzoeken en tests aan boord, waarbij een gecertificeerd inspecteur monsters verzamelt om te laten analyseren in een erkend laboratorium. Een IHM-rapport is “dynamisch”, wat betekent dat het rapport continu ontwikkelt tijdens de gehele levenscyclus van een schip: in de bouwfase, in de operationele fase en in de recyclingfase. SiAl BV Marine kan u voorzien van een officieel en gecertificeerd inventarisatierapport om volledig aan de Europese wetgeving te voldoen. Daarnaast kunnen wij u voorzien van een plan van aanpak over hoe u met deze materialen aan boord moet omgaan.
Lees door

In sommige beroepen hebben medewerkers te maken met gevaarlijke stoffen, zoals chemicaliën, asbest en lasrook. Het is aan werkgevers om voor een veilige werksituatie te zorgen, zodat medewerkers geen beroepsziekten krijgen. Bij SiAl BV ontwikkelen we samen met partners innovatieve oplossingen om mensen gezond aan het werk te houden.
Vastgoedeigenaren of –beleggers kunnen om diverse redenen een inventarisatie van gevaarlijke stoffen en materialen laten uitvoeren. Omdat ze een industrieel- of vastgoedobject willen kopen of verkopen, omdat er een andere gebruiker in het gebouw komt, of omdat de eigenaar simpelweg wil weten hoe ‘gezond’ het complex is; voor mens en milieu.
Als internationaal opererend ingenieurs- en onderzoeksbureau heeft SiAl BV veel ervaring met het managen van complexe, grootschalige projecten. De opdrachtgever en gewenste projectstructuur bepalen op welk niveau wij onze ondersteuning inzetten: voor milieukundige begeleiding, projectbegeleiding of directievoering. Onze milieukundig begeleider ziet erop toe dat het totale traject van sloop, sanering en afvoer van afvalstoffen verantwoord, overzichtelijk en efficiënt verloopt. Dagelijkse rapportages geven inzicht in de voortgang en bevindingen. Bij oplevering van het (deel)project ontvangt de opdrachtgever een heldere en overzichtelijke eindevaluatie. Dat geldt meteen als bewijs dat het project geheel volgens de regels is verlopen.

Samen met partners werken wij aan manieren om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beheersen. Ook werken we bijvoorbeeld aan innovatieve methoden om asbest veilig te verwijderen

Niet alleen chemische bedrijven hebben een beleid of doordachte aanpak nodig voor gevaarlijke stoffen. Dat geldt ook voor de meeste andere bedrijven en instellingen. Bijna overal zijn namelijk gevaarlijke stoffen aanwezig, zoals schoonmaakmiddelen, uitlaatgassen, smeerolie of hulpstoffen. Het is van belang om de gevaarlijke stoffen die in het bedrijf worden gebruikt of vrijkomen grondig in kaart te brengen en waar nodig beschermende maatregelen te treffen. De werkgever heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers die worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.
Enkele voorbeelden van veel voorkomende gevaarlijke stoffen:
• schilders: oplosmiddelen en verven;
• land- en tuinbouw: bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen;
• ziekenhuizen: narcosegassen en cytostatica;
• automonteurs: smeeroliën, benzine, uitlaatgassen, lasrook, verven;
• metaalbewerkers: snijoliën, ontvettingsmiddelen, lasrook, koelvloeistoffen;
• chauffeurs: vervoer gevaarlijke stoffen, uitlaatgassen.
• werknemers in houtverwerkende industrie: houtstof en lijmen;
• bouwvakkers: houtstof, asbest, kwartsstof, glas- en steenwol.
• schoonmakers; reinigingsmiddelen en verontreinigingen;
• bakkers: meelstof en broodverbeteraars;
• technische dienst: ontvettingsmiddelen en smeeroliën
• werknemers in de chemische industrie en laboratoria: uiteenlopende gevaarlijke stoffen.
Blootstelling langs drie wegen
Blootstelling kan plaatsvinden langs drie wegen: bij inademen, huidcontact en inslikken. Bij elke gevaarlijke stof is er één of meer blootstellingsroutes van belang. Meelstof en houtstof geven bijvoorbeeld alleen gezondheidsrisico’s bij inademing.
Lees door