SiAl BV Consultants & Managers | Indrustrie

Niet alleen chemische bedrijven hebben een beleid of doordachte aanpak nodig voor gevaarlijke stoffen. Dat geldt ook voor de meeste andere bedrijven en instellingen. Bijna overal zijn namelijk gevaarlijke stoffen aanwezig, zoals schoonmaakmiddelen, uitlaatgassen, smeerolie of hulpstoffen. Het is van belang om de gevaarlijke stoffen die in het bedrijf worden gebruikt of vrijkomen grondig in kaart te brengen en waar nodig beschermende maatregelen te treffen. De werkgever heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers die worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.
Enkele voorbeelden van veel
voorkomende gevaarlijke stoffen:
• schilders: oplosmiddelen en verven;
• land- en tuinbouw: bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen;
• ziekenhuizen: narcosegassen en cytostatica;
• automonteurs: smeeroliën, benzine, uitlaatgassen, lasrook, verven;
• metaalbewerkers: snijoliën, ontvettingsmiddelen, lasrook, koelvloeistoffen;
• chauffeurs: vervoer gevaarlijke stoffen, uitlaatgassen.
• werknemers in houtverwerkende industrie: houtstof en lijmen;
• bouwvakkers: houtstof, asbest, kwartsstof, glas- en steenwol.
• schoonmakers; reinigingsmiddelen en verontreinigingen;
• bakkers: meelstof en broodverbeteraars;
• technische dienst: ontvettingsmiddelen en smeeroliën
• werknemers in de chemische industrie en laboratoria: uiteenlopende gevaarlijke stoffen.
Blootstelling langs drie wegen blootstelling kan plaatsvinden langs drie wegen: bij inademen, huidcontact en inslikken. Bij elke gevaarlijke stof is er één of meer blootstellingsroutes van belang. Meelstof en houtstof geven bijvoorbeeld alleen gezondheidsrisico’s bij inademing.